Ilmavoimien Viestikilta ry - Säännöt

Säännöt hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 23.07.2012, rekisterinumero 91.237

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §

Yhdistyksen nimi on Ilmavoimien Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomen valtakunnan alue.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

Kilta voi killan kokouksen näin päättäessä liittyä yhteisöjäsenenä valtakunnallisiin maanpuolustusjärjestöihin.

Tarkoitus ja toimintamuodot

2 §

Killan tarkoituksena on toimia Suomen ilmavoimissa viesti-, tutka-, ilmavalvonta- ja lennonvarmennusjoukoissa ja -yksiköissä sekä ilmailun vastaavilla aloilla palvelevien ja palvelleiden, heidän perheenjäsentensä sekä näiden alojen harrastajien keskinäisenä yhdyssiteenä


* vaalimalla yleisesti maanpuolustushenkeä ja maanpuolustusharrastusta,

* lisäämällä jäsenistössään suomalaisen turvallisuuspolitiikan tuntemusta sekä Suomen maanpuolustuksen ja erityisesti ilmavoimien toimintaan liittyviä tietoja ja taitoja sekä

* keräämällä ja elävöittämällä ilmavoimien viesti-, tutka-, ilmavalvonta- ja lennonvarmennusalaan ja sen historiaan liittyvää tietoutta ja esineistöä.

Killan toimintamuotoina ovat:

* juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja koulutustilaisuuksien sekä muiden saman kaltaisten tilaisuuksien järjestäminen,

* killan toimintaan liittyvien tiedotteiden ja muiden julkaisujen julkaiseminen,

* historiallisen ja perinneaineiston kerääminen, tutkiminen ja julkisuuteen saattaminen,

* jäsentensä sekä ilmavoimissa varusmiehinä, reserviläisinä ja henkilökuntaan kuuluvina palvelevien ja palvelleiden viihtyvyyden ja yhteenkuuluvuuden edistäminen sekä

* vaikeuksiin joutuneiden sotaveteraanien, killan jäsenten sekä heidän perheittensä tukeminen.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa. Kilta voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Killan jäsenyys

3 §

Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä ikään, sukupuoleen tai sotilaskoulutukseen katsomatta jokainen killan tarkoituksen hyväksyvä hyvämaineinen henkilö, jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy.

Killan kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Kannattajajäsenellä on killan kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Uusia ainaisjäseniä kiltaan ei oteta. Aiempien sääntöjen perusteella kiltaan hyväksytyt ainaisjäsenet säilyttävät jäsenmaksuvapauden sekä varsinaisen jäsenen oikeudet.

Killan kunniajäsenet

4 §

Killan kokous voi kutsua killan kunniajäseneksi henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut killan päämäärien hyväksi. Esityksen kunniajäsenen kutsumisesta tekee hallitus. Kunniajäsenellä on killan kokouksissa puhe- ja äänioikeus.

Killan kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut killan hallituksen puheenjohtajana usean vaalikauden ajan. Esityksen kunniapuheenjohtajan kutsumisesta tekee killan hallitus. Kunniapuheenjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kunniapuheenjohtaja on oikeutettu suorittamaan killan sääntömääräisten kokousten avaukset. Kunniapuheenjohtaja ei ole oikeutettu kirjoittamaan killan nimeä. Kunniapuheenjohtajalla on killan kokouksissa puhe- ja äänioikeus.

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat vapautetut jäsenmaksusta.

Jäsenmaksu

5 §

Killan jäsenet maksavat killalle vuotuista jäsenmaksua, minkä suuruudesta päättää kulloinkin killan syyskokous.

Killan erityiset osastot

6 §

Killan jäsenet voivat muodostaa alueellisesti tai paikallisesti rekisteröimättömiä paikallisosastoja, jotka voivat edustaa kiltaa valtakunnallisten maanpuolustusjärjestöjen alueellisessa yhteistoiminnassa.

Paikallisosastot tai niiden toimihenkilöt eivät ilman erikseen annettua valtuutusta voi tehdä kiltaa sitovia taloudellisia tai muitakaan sopimuksia.

Jäsenyyden lakkaaminen

7 §

Killan jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tahi killan kokouksessa. Killasta eronnut jäsen vapautuu suorittamasta killan jäsenmaksua sen kalenterivuoden päättyessä, jona eroamisilmoitus on tehty.

Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, jonka jäsenmaksut ovat kahdelta viimeiseltä kalenterivuodelta suorittamatta killalle ilmoitettuun jäsenen osoitteeseen lähetetyistä tavanomaiseen jäsenmaksujen perintään liittyvistä maksumuistutuksista huolimatta.

Kilta voi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin killan sääntöjä ja päämääriä tai muutoin tahallaan vahingoittanut kiltaa. Erottamispäätöksen tekee killan kokous. Hallituksen on ennen erottamisasian käsittelyä kokouksessa varattava jäsenelle mahdollisuus selityksen antamiseen. Selitys on kokoukselle esitettävä.

Hallituksen kokoonpano ja sen tehtävät

8 §

Killan toimintaa johtaa killan syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 6 ja enintään 12 muuta jäsentä.

Puheenjohtaja valitaan toimintavuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvalla.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteeri ja killan varainhoitaja voidaan valita hallituksen keskuudesta tai kutsua killan muusta jäsenistöstä. Hallituksen ulkopuolelta kutsutulla sihteerillä ja varainhoitajalla ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa.

Hallitus on oikeutettu kutsumaan killan jäseniä hallituksen alaisiksi toimikunniksi tai muihin toimihenkilötehtäviin killan toimintaan liittyvien tarpeellisten tehtävien suorittamiseksi.

Hallituksen toiminta

9 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta sekä silloin, kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.

Asiat hallituksen kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian puheenjohtajan ääni.

Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

Tili- ja toimintakausi

10 §

Killan tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Kokouksen koolle kutsuminen

11 §

Killan kokous kutsutaan koolle vähintään kahta viikkoa aikaisemmin julkaistavalla sanomalehti-ilmoituksella valtakunnallisessa sanomalehdessä tai ilmoituksella killan julkaisussa tai kaikille killan jäsenille toimitettavalla henkilökohtaisella kutsulla.

Kokoukset

12 §

Killan päätäntävaltaa käyttää killan kokous.

Killalla on vähintään 2 kokousta vuodessa. Sääntömääräisiä kokouksia ovat syyskokous ja kevätkokous. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous toukokuun loppuun mennessä.

Syyskokouksessa vahvistetaan killan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus ja tulo- ja menoarvio sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten sijaan, yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja.

Kevätkokouksessa esitetään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Killan ylimääräisiä kokouksia pidetään killan kokouksen näin päätettyä tai hallituksen kutsusta tarpeen mukaan tahi jos 1/10 killan äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti sitä hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelyä varten.

Sääntöjen muuttaminen tai killan purkaminen

13 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai killan purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään yksi kuukausi. Sääntöjen muuttaminen tai killan purkaminen tulevat hyväksytyiksi ainoastaan, jos molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 läsnäolevista päätöstä kannattaa. Jos tässä pykälässä tarkoitettu asia tulee kokouksessa päätettäväksi, on tästä kokouskutsussa mainittava.

Omaisuus killan lakatessa

14 §

Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, on killan viimeisen hallituksen luovutettava killan jäljelle jääneet varat käytettäväksi ilmavoimien tai ilmailun perinteitä vaaliviin tarkoituksiin killan viimeisen kokouksen lähemmin määräämällä tavalla.


Edellinen sivu: Hallitus
Seuraava sivu: Tarvikepalvelu